Legal Iuris

Tweede Kans Wet 2023

Tweede Kans Wet 2023

Wat is het tweedekansrecht?

Het tweedekansrecht is het wettelijke mechanisme waarmee een schuldenaar (particulier of zelfstandige) in een situatie van insolventie kan onderhandelen over al zijn of haar kwijt te schelden schulden, deze kan verminderen of zelfs kwijtschelden. Het is bedoeld voor bonafide schuldenaren die hun schulden niet kunnen betalen en een nieuwe start willen maken.
Momenteel is het instrument van de tweede kans geregeld in de geconsolideerde tekst van de insolventiewet, goedgekeurd bij Koninklijk Wetgevend Besluit 1/2020 van 5 mei, onlangs gewijzigd bij Wet 16/2022 van 5 september.

Tweede kans wet eisen.

Zoals te verwachten valt, zullen niet alle personen die schulden verklaren aan een eiser onder deze wet vallen. Deze wet is gericht op meer delicate situaties en stelt bepaalde minimumeisen waaraan moet worden voldaan wil de schuldenaar van de regeling gebruik kunnen maken.
– De schuldenaar moet uitvoerbare schulden hebben bij ten minste twee verschillende schuldeisers. Financiële instellingen, overheidsbedrijven, leveranciers, enz.
– Een verklaring van huidige of dreigende insolventie is vereist.
– Het bewijs dat de schuldenaar te allen tijde te goeder trouw heeft gehandeld.
– Indien hij eerder gebruik heeft gemaakt van de Wet Tweede Kans (LSO), niet in de laatste 5 jaar, na een exoneratie met vereffening van de actieve massa, of 2 jaar, door middel van een betalingsplan.
Deze vereisten vormen in wezen de bedoeling van de regelgeving om de goede trouw van de schuldenaar aan te tonen en aan te tonen dat de schuldenaar zich in een slechte economische situatie bevindt door tegenslagen die inherent zijn aan commerciële of persoonlijke activiteiten, enz. en niet door kwade trouw.

Nieuwe wijzigingen als gevolg van de hervorming van 2022.

Op 1 januari 2023 is wet 16/2022 van 5 september volledig in werking getreden. Dit heeft belangrijke wijzigingen met zich meegebracht, waaronder de volgende:

De schuldenaar kan zijn hoofdverblijfplaats behouden.

Momenteel kunnen schuldenaren hun schulden afbetalen zonder al hun actieve te moeten liquideren en kunnen zij hun hoofdverblijfplaats behouden. Daartoe kan als algemene regel een renteloos betalingsplan voor 3 jaar worden opgesteld, dat evenwel tot 5 jaar kan worden verlengd indien de woning van de schuldenaar niet in beslag wordt genomen.

Overheidsschuld kan worden kwijtgescholden tot 20.000€.

Hoewel het waar is dat niet alle schulden kunnen worden kwijtgescholden, zoals onder meer kinderbijslag of het loon van afhankelijke werknemers, kunnen dankzij de nieuwe regeling van de LSO schulden tot 20.000 euro bij overheidsinstanties worden kwijtgescholden.
Dit is geen maximumbedrag dat kan worden gecumuleerd, maar maximaal 10.000 euro per schuldenaar bij de Belastingdienst en 10.000 euro bij de Sociale Zekerheid. Voor de eerste vijfduizend euro schuld is de kwijtschelding volledig, en vanaf dat bedrag bedraagt de kwijtschelding vijftig procent van de schuld tot het aangegeven maximum.

Het is niet nodig vooraf te proberen een minnelijk akkoord met de schuldeisers te bereiken.

De hervorming maakt volledig een einde aan de vorige stap vóór de gang naar de rechter, namelijk de poging om een minnelijk akkoord met de schuldeisers te bereiken, die in veel gevallen niet werkte en voor de schuldenaar meer kosten meebracht die hij niet kon dragen.
Nu kan de schuldenaar de zaak en de documentatie rechtstreeks met zijn advocaat voorbereiden, wat het proces aanzienlijk versnelt.

Procedure te volgen

Het opstarten van een tweedekansprocedure is nu eenvoudiger dan ooit dankzij recente veranderingen. Aangezien het niet langer nodig is een buitengerechtelijk akkoord met de schuldeisers te bereiken, kan de procedure rechtstreeks via de rechter worden ingeleid.
Er zijn twee manieren om kwijtschelding van onbetaalde schulden aan te vragen:
1ª. Liquidatieprocedure onder voorbehoud van een betalingsregeling (bij deze optie blijft de gewone verblijfplaats behouden).
2ª. Procedure tot vereffening van het vermogen van de schuldenaar.

Verzoekschrift aan de Rechtbank van Koophandel.

De procedure wordt ingeleid door middel van een verzoekschrift dat bij de handelsrechtbank wordt ingediend, ongeacht of de schuldenaar zelfstandige is of niet, en waarin de huidige of dreigende insolventiesituatie van de schuldenaar wordt toegelicht en wordt aangegeven dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan om voor het tweedekansmechanisme in aanmerking te komen.

Rechterlijke fase.

Zodra het verzoek is ingediend, gaat de rechtbank over tot de beoordeling ervan en zal zij uw zaak toelaten als alles aan de vereisten voldoet.

1. Exoneratie met betalingsplan en pleidooien.

Indien de schuldenaar een deel van zijn vermogen wenst te behouden, kan hij zich verbinden tot een betalingsplan waarin de voorwaarden, het gerespecteerde vermogen en de bedragen worden vastgesteld op basis van zijn inkomsten en uitgaven. Dit betalingsplan heeft in de regel een looptijd van 3 jaar, maar kan worden verlengd tot 5 jaar in geval van eerbiediging van de gewone verblijfplaats.

2. Bevrijding met liquidatie van persoonlijk vermogen en opeenvolgende insolventieprocedures.

De tweede mogelijkheid om de schuld te redden is via de vereffening van het persoonlijk vermogen. Dit betekent dat het vermogen van de schuldenaar ter beschikking van de bevoegde rechter wordt gesteld en op een openbare veiling wordt geliquideerd met de bedoeling de schuld af te lossen.
In tegenstelling tot het betalingsplan is het hier mogelijk om de volledige kwijtschelding van de schuld te bereiken.

Wat gebeurt er na de kwijtschelding van de schuld?

Zodra de rechtszaak is afgerond en de schulden volledig zijn kwijtgescholden of een betalingsplan is opgesteld, kan de schuldenaar weer genieten van de voordelen die hem/haar ter beschikking stonden voordat hij/zij deze status verkreeg. Het aanvragen van projectfinanciering, bankkaarten en andere formaliteiten zijn opnieuw mogelijk.

Beweringen van de schuldeiser.

Zoals in dit hele artikel is opgemerkt, is de fundamentele pijler van de wet op de tweede kans het beginsel van goede trouw, zodat, indien dit wordt weerlegd, het mogelijk is dat de kwijtschelding van de schuld ongedaan wordt gemaakt, zelfs nadat het proces heeft plaatsgevonden.
De zaak kan gedurende de 3 jaar na het vonnis worden herzien indien de schuldeisers daarom verzoeken wegens een vermoeden van inkomsten ten gunste van de schuldenaar die niet zijn aangegeven bij het vonnis, zoals erfenissen of schenkingen, of indien er aanwijzingen zijn dat de schuldenaar niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Voordelen van het gebruik van de tweede kans wet.

Kwijtschelding van schulden.

Het belangrijkste doel waarop iedereen die besluit gebruik te maken van de wet is gebaseerd, is de mogelijkheid om hun kwijtscheldbare schulden volledig kwijt te schelden, zodat zij opnieuw kunnen beginnen zonder schulden te hoeven handhaven die zij niet kunnen betalen.

Mogelijkheid tot behoud van vermogen en hoofdverblijfplaats.

Dankzij de bij de hervorming ingevoerde mogelijkheid om een betalingsplan op te stellen, bestaat er geen verplichting meer om aan de betalingsverplichtingen te voldoen bij de liquidatie van het vermogen en de gewone verblijfplaats.

Goedkoper en sneller.

Hoewel de oplossingstermijnen van geval tot geval verschillen, maken de afwezigheid van tussenkomst van de notaris, de insolventiebemiddelaar, het handelsregister en de kamer van koophandel en de maximale oplossing binnen 18 maanden het proces sneller en goedkoper.

Kwijtschelding van schulden bij overheidsinstanties.

Up to €10,000 with the Tax Office and €10,000 with the Social Security authorities is the maximum amount that can be exonerated. For the remainder, a payment plan will be established according to the debtor’s possibilities.

Opschorting van executie, beslaglegging en opbouw van rente.

The Second Chance Law decrees the removal from the insolvency and default registers of those whose debts have been exonerated at the time of the judicial resolution, allowing them to request economic financing for other projects.

Schrapping uit het register van wanbetalers en de mogelijkheid om financiering aan te vragen.

De tweede-kans-wet bepaalt dat degenen wier schulden zijn kwijtgescholden bij de gerechtelijke afhandeling van de zaak, uit het insolventieregister en het register van wanbetalers worden geschrapt en vervolgens opnieuw economische financiering voor projecten kunnen aanvragen.

Belang van een advocaat gespecialiseerd in het tweedekansrecht.

Als u een particulier bent die uw schulden niet kan betalen, is ons advies om contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het tweedekansmechanisme, die uw situatie bestudeert en u adviseert hoe u uw doelstellingen kunt bereiken.
Bij Legal Iuris kennen we de wet van de tweede kans tot in de puntjes en hebben we gespecialiseerde advocaten die u kunnen helpen om uw schulden op de meest efficiënte manier kwijt te schelden. U kunt contact opnemen met onze advocaten om hier meer over te weten te komen.

CONTACT US

Legal Iuris brings together lawyers and professionals from all legal areas to ensure the best service and maximum professional excellence in every process.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *